Sân Chơi Fooocus - Thỏa sức sáng tạo theo phong cách của bạn

Try Fooocus on Google Colab

Experience our project with minimal setup. Click below to run Fooocus directly in your browser using Google Colab:

Run Fooocus on Google Colab

Visit GitHub Repository

Dive into the source code and explore the detailed documentation of our project on GitHub:

Visit the Fooocus GitHub repository

Bước 1 - Chọn lời nhắc của bạn

Bắt đầu bằng cách chọn hoặc tạo lời nhắc chi tiết để thể hiện tầm nhìn sáng tạo của bạn đối với hình ảnh bạn muốn tạo.

Bước 2 - Tùy chỉnh cài đặt

Điều chỉnh cài đặt nâng cao của Fooocus để tinh chỉnh tiêu điểm, kiểu dáng và chất lượng đầu ra của AI theo nhu cầu của bạn.

Thử nghiệm với các cài đặt trước mô hình khác nhau để có kết quả đầu ra mang tính nghệ thuật hoặc thực tế đa dạng.

Bước 3 - Tạo hình ảnh của bạn

Bắt đầu quá trình tạo hình ảnh và xem Fooocus biến lời nhắc của bạn thành một tác phẩm nghệ thuật trực quan ấn tượng.

Bước 4 - Chỉnh sửa và tinh chỉnh

Sử dụng các công cụ chỉnh sửa và vẽ trong của Fooocus để thực hiện các điều chỉnh hoặc thêm các điểm nhấn cuối cùng vào hình ảnh đã tạo của bạn.

Bước 5 - Chia sẻ và cộng tác

Dễ dàng chia sẻ sáng tạo của bạn với cộng đồng hoặc cộng tác với những người khác để khám phá những chân trời sáng tạo mới.